Article

SPORTOLJ IDEGEN NYELVEN

WORKOUT IN A FOREIGN LANGUAGE
NTP-INYK-MPA-12-029

A program célja

A Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány célja ifjúsági, sport és rekreációs programok és rendezvények szervezése, összefogása, koordinálása valamint rendezvényszervezési tanácsadás és lebonyolítás az ifjúsági korcsoportban. Az alapítvány tevékenyen – szervezői és programrendezői szinten egyaránt – kapcsolódik a közhasznú tevékenységi körébe illő kezdeményezésekhez, programokhoz és akciókhoz. Az alapító okirat illetve az általános, közép és felsőoktatási korcsoportot megcélzó fejlesztő munka szellemében a szervezet egy új, innovatív sportszaknyelvi programot kíván megvalósítani 2013. nyár folyamán Szegeden a szakmai partnereinek bevonásával. A tervezett tevékenységek komplex módon járulnak hozzá a fent megjelölt két célcsoport angol nyelvi kompetenciáinak kialakításához. A programot az alapítvány közösen a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar két, a program megvalósításához a szakmailag legmegfelelőbb és legfelkészültebb egységével, a Testnevelés és Sporttudományi Intézettel valamint a Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszékének a segítségével bonyolítja le angol nyelvű szakmai gyakorlattal rendelkező oktatóinak valamint sportszakemberek, edzők bevonásával.

A szakmai program

A) Tervezett tevékenységek 16-17 éves labdarúgó fiatalok számára

A1) Angol nyelvi kompetenciák felmérése feladatlap segítségével.

A2) Dominánsan a nyelvi kommunikációra építő intenzív angol nyelvi képzés: angol nyelvű kommunikáció a sportpályán: edzői és játékvezetői utasítások, csapaton belüli kommunikáció nyelve, játékosok nyilatkozatai.

A3) Angol nyelven vezetett edzés és mérkőzés.

B) Tervezett tevékenységek kézilabdaedzők, játékvezetők és sportvezetők számára

B1) Angol nyelvi kompetenciák felmérése feladatlap segítségével.

B2) Dominánsan a nyelvi kommunikációra építő intenzív angol nyelvi képzés: angol nyelvű kommunikáció a játéktéren, az öltözőben és a „fehér asztalnál”, sportlaboratóriumban: edző-játékos, edző-játékvezető, edző sportorvos, edző-újságíró kommunikációja, edzői, sportvezetői nyilatkozatok

B3) Edzés és mérkőzés angol nyelvű vezetése.

A program szervezeti formái és időterve

·         A1, A2, B1, B2 – szemináriumi foglalkozás – csoportonként 20 óra

·         A3, B3 – gyakorlati foglalkozása program – csoportonként 10 óra

A foglalkozások időpontja: 2013. augusztus 26-30. (5 nap)

Időtartama: délelőttönként 2 x 20 fő részére 4 óra szemináriumi foglalkozás csoportonként, délutánonként 2 óra gyakorlati foglalkozás csoportonként

A foglalkozások helyszíne: SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet, 6725 Szeged, Topolya sor 2.

A foglalkozásokon alkalmazott módszerek:

 • kommunikációs megközelítések
 • nyelvtani-fordító módszer
 • „ top down” és „bottomup” olvasás
 • direkt módszerek
 • audio-lingvális módszer
 • feladat alapú nyelvtanulás
 • kontrollált írás feladatok

A szakmai megvalósítók

 • Dr. Győri Ferenc, PhD
 • Dr. Balogh László, PhD
 • Dr. Bóka Ferenc, PhD
 • Dr. Szabó Klára, PhD
 • Simon Péter
 • Orbán Kornélia

Az Alapítvány tehetséggondozó munkája

A tehetséggondotásban a szervezet általános célja egy olyan fejlődési út kialakítása, amely egyszerre figyelemmel van a környezet eltartóképességére, a társadalom jólétére és a gazdaság erősítésére, úgy, hogy a célcsoport boldogulása ne menjen az utánunk jövő nemzedékek életkörülményeinek rovására. Az Alapítvány elő kívánja segíteni a Dél-alföldi régió és a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió közoktatási és felsőoktatási intézményeinek valamint az értük munkálkodó szakmai érdekvédelmi szervezetek munkáját, támogatja azok működését. Az Alapítvány kiemelten támogatja az oktatók és hallgatók magas szintű szakmai és tanulmányi munkáját valamint az oktatás a Bolognai folyamatnak megfelelő színvonalas fejlesztését és korszerűsítését.

A tehetséges fiatalok azonosítása, integrálása minden társadalomnak alapvető érdeke. A helyi kezdeményezések segítése, bátorítása, a tehetségsegítés melletti elkötelezettség erősítése elengedhetetlen szükségletünk. Fontos, hogy odafigyeljünk a felnövekvő nemzedékek legígéretesebb képviselőire és megfelelő módon fejlesszük őket. A társadalomnak, a szülőknek, a pedagógusoknak kiemelt feladata, hogy a tehetségeket minél hamarább felismerjék, minden támogatást/segítséget megadjanak nekik annak érdekében, hogy kibontakoztathassák tehetségüket. A dél-alföldi régióban, ezen belül Csongrád megyében Szegeden a tehetséggondozás szervezett szinten alulreprezentált. Szegeden a Szegedi Tudományegyetemen működi az egyik legnagyobb Tehetségpont, amellyel szervezetünk együtt dolgozik.

Szervezetünk a megalakulása óta közvetlenül foglalkozik a fiatalok több korcsoportjával fejlesztő és támogató tevékenységek körében. A tavalyi évben egy iskolán kívüli foglalkozás keretében végeztünk egy nem reprezentatív felmérést a foglalkoztató programban résztvevő öt iskolában, amely pedagógusok és fiatalok/tehetséges fiatalok bevonásával történt. A felmérés eredményeképpen a következő megállapításokat tehetjük: a tehetségsegítés a mai pályázati programokban nem jutott ekkora szerephez eddig, nem kapott akkora hangsúlyt, mint amekkorát kellene. A tehetségek kibontakozásában meghatározó szerepe van a pedagógusoknak. A diákok sorát és majdani életpályáját nagymértékben meghatározza a pedagógusok személyisége, tehetségfelfogása – személetmódja, motivációja, az általuk használt eszközök, módszerek minősége és változatossága. Az igazi alkotó tehetség kibontakoztatásához, olyan embereknek kell találkozniuk, akik természetes módon kis valószínűséggel futnak össze. Teret kell adnunk, hogy ezek a fiatalok találkozhassanak, az információk összekötődhessenek, beszélgethessenek, gondolatokat cserélhessenek.

Véleményünk szerint teret kell nyújtani az innováció megszületésének. A tehetséges gyerekek sokszor kapcsolati zavarokkal küzdenek. Hajlamosak magukat a többiektől eltérően definiálni és a kortársaikhoz fűződő kapcsolataik sikertelenségét sokszor tehetségükben látják. Ez főként a serdülőknél kerül előtérbe. Vizsgálatok jelzik, hogy a tehetségesnek tekinthető gyerekek érzékenyebbek, érzelmileg sérülékenyebbek. A tehetségesek kapcsolatainak fejlesztése kiemelt feladat. Ezen túl szintén jelentős szempont a tehetségépítés területén, hogy a fiatalok számára, a speciális programok mellett kiegészítő tevékenységek beiktatásra kerüljenek. A feltöltődés biztosítsa. Lazító programok nélkül nincs hatékony tehetségfejlesztés.

Az alapítvány számos programot tud maga mögött, mely a fiatalok kompetenciáinak fejlesztése mellett, a fiatalok önszerveződésének kibontakoztatásában is segítséget nyújt. A pályázat benyújtásával a már meglévő szolgáltatásainkat szeretnénk továbbfejleszteni és kibővíteni, majd ezeket új tartalommal is megtölteni. Az eddigi programjaink során tapasztaltuk – konkréten annak érezzük a hiányát, hogy – a tehetséges fiatalok összehozásának, és esetleges további fejlesztésének nincs folytatása, lehetősége az intézménynek (vagy a szülőknek).

Szervezeti kapacitásadatok:

A szervezet tagjai végzett ifjúságsegítők, tanárok, akik ifjúsági és civil terülten dolgoznak - céljuk, hogy a dél, alföldi régióban minél szélesebb ifjúsági programmal lássák el a célközönségüket - a fiatalokat. A szervezet önkéntes segítői végzett egészségszervező és testnevelés szakos fiatal tanárok, ápolók, védőnők, és ifjúságsegítők – ők a program szakmai irányítói, mentorai. A segítő fiatalok (ifjúságsegítő, ápoló, védőnő, animátor, rekreáció és egészségfejlesztő valamint andragógia szakos egyetemi hallgatók) a program alakítói – az ő ötleteiket, gyakorlati tudásukat és tapasztalatukat próbáljuk felhasználni és bővíteni a program előkészítésében, megvalósításában valamint zárásában – ezáltal elősegítve és növelve az ő szakmai sikerüket, tudásukat is. A résztvevő/érdeklődő fiatalok (célközönség) a program aktív résztvevői, a feladatok, gyakorlatok, szimulált helyzetek végrehajtói. A szervezők állandó létszáma 8-12 fő., a várható önkéntes szervezők létszáma a tervezett programban hozzávetőleg 10 fő. A szervezet regisztrált önkéntes szervezet.

Az SZTE JGYPK TSI tehetséggondozó munkája

A Szegedi Tudományegyetem

Százhuszonnegyedik helyezés az európai egyetemek tudományos ranglistáján (ARWU), az Európai Unió 7. K+F Keretprogramjában 21 nyertes pályázat, több mint ezer külföldi hallgató, 61 testvéregyetem – ez a néhány adat jól mutatja, hogy a Szegedi Tudományegyetem egyike hazánk vezető felsőoktatási intézményeinek. A Szegeden tanuló közel 30 ezer egyetemi hallgató 88 alapképzési szak, 117 mesterszak, 4 osztatlan képzés, 59 szakirányú továbbképzés, ill. kiegészítő képzés közül választhat. Harminchárom akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésünk és 19 doktori iskolánk működik.A Szegedi Tudományegyetemen folyó magas szintű oktató és tudományos kutató munka alapját az intézményeinkben tevékenykedő 2.149 fő oktató képezi, akik közül 19 akadémikus, 114 akadémiai doktor és 643 PhD fokozattal rendelkezik.

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Magyarország legrégebbi tanárképző intézménye. Karunk hivatásának tekinti az erős alapképzésre épülő differenciált, többszintű minőségi oktatást és tudományos képzést, kutatást, fejlesztést, valamint a tudományos minősítésben való aktív részvételt az általa művelt szaktudományokban.

A társadalmi és munkaerőpiaci elvárásokhoz alkalmazkodva a kar feladatának tekinti a képzési tartalmak folyamatos fejlesztését a felsőfokú szakképzésben, az alapképzésben, a mesterképzésben és a szakirányú továbbképzésben egyaránt.

Kihasználva a pedagógusképzés különböző területein felhalmozódott évtizedes tapasztalatait a pedagógusképző kar az óvodapedagógus, a tanító és a gyógypedagógus képzés országosan és nemzetközileg is elismert képző helyévé kíván fejlődni. Emellett kiemelt feladatként kezeli a tanárképzés karhoz tartozó szakdiszciplináris részének magas színvonalú oktatását is. Feladatának tekinti, hogy a művészetközvetítő szakokon is hagyományaihoz méltó képzést folytasson.

A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, mint a magyar felsőoktatás egyik kimagasló elismertségű intézményének, a Szegedi Tudományegyetemnek kara, hivatásának tekinti az erős alapképzésre épülő differenciált, többszintű minőségi oktatást és tudományos képzést, kutatást, fejlesztést, valamint a tudományos minősítésben való aktív részvételt az általa művelt szaktudományokban.

Az SZTE JGYPK Testnevelés és Sporttudományi Intézet Tehetséggondozó munkája

A SZTE JGYPK és azon belül is a Testnevelési és Sporttudományi Intézet a megalakulása óta a sport, egészség komplex, multidiszciplináris értelmezését, szemléletét képviselte mind az oktató mind a kutató munkájában. Az egészség fogalmának értelmezése, a sport valamint az egészség fejlesztése és megőrzése, valamint az egészségvédelem, mentálhigiéné feladatainak, irányának meghatározása egymással szorosan összefügg.

Nemzeti szinten az a hazai és Európai Uniós konstrukciókhoz kapcsolódva a sportolás és  az egészségfejlesztés, rekreáció átfogó feladatainak megvalósításához az egyik kulcstényező a magasan képzett szakemberek biztosítása. A kar és azon belül is az intézet ezt a célt kívánja szolgálni különböző szintű, diplomát adó képzési programjaival. A graduális képzésre nagyszerűen építhető rá a tehetséges, szorgalmas, nyitott, hallgatókkal való külön foglalkozás. Az Intézet kezdettől fogva igyekezett segíteni a szakmában mélyebben elmerülni szándékozó diákokat, hallgatókat, és lehetőséget teremteni tehetségük kibontakoztatására.

A tehetséggondozás egyik fő pillére az Intézetben folyó tudományos diákköri munka, mely folyamatosan fejlődő tendenciát mutat, példának okáért a XXX. és a XXXI. OTDK-n a hallgatók által elért eredmények a következők a Testnevelési és Sporttudományi szekcióban.

A XXX. OTDK eredmények:

 • 1. helyezés: Orbán Kornélia: A rendszeres testmozgás preventív medicinális hatásainak komplex monitorizálása menopauzában(Témavezető: dr. László Ferenc); Papp Zsófia:Magyar és német turisták összehasonlítása az animáció tükrében(Témavezető: Schaub Gáborné)
 • 2. helyezés:Csanádi Mária:Orexin-A hatása különböző szövetek AMPK aktivitására(Témavezető: dr. Molnár Andor)
 • 3. helyezés:Makra Enikő:Fejlesztési lehetőségek pozitív pszichológiával a Pilates által(Témavezető: Schaub Gáborné)
 • OTDK Különdíjas:Rázsó Zsófia – Bondor Tamás:Rekreatív csoportos mozgásprogramra jelentkezettek táplálkozási szokásainak jellemzője és összefüggése a pszichoszociális egészséggel (Témavezető: Dr. Tari-Keresztes Noémi).

A XXXI. OTDK eredményei:

Tagozat: A testedzés és sport pszichológiai kérdései     

 • 1. helyezés    Domokos Enikő (JGYPK AETI)
 • Különdíj        Gönczi Pál (JGYPK TSTI)

Tagozat: A testnevelés és a sport társadalomtudományi kérdései      

 • 1. helyezés    Rázsó Zsófia (JGYPK TSTI)
 • 3. helyezés    Pálinkás Anikó (JGYPK TSTI)
 • 3. helyezés    Dittrich Róbert (JGYPK TSTI)

Tagozat: Humánkineziológiai és sportbiológiai vizsgálatok 1.     

 • 1. helyezés    Tóth Krisztina (JGYPK TSTI)

Tagozat: Humánkineziológiai és sportbiológiai vizsgálatok 2.     

 • 2. helyezés    Boros Éva (TTIK)

Tagozat: Óvodás és kisiskolás korú gyermekek testnevelésének kérdései     

 • 1. helyezés    Fejes Gabriella (JGYPK TÓI )

Tagozat: A testnevelés és sport tantárgy-pedagógiai kérdései  

 • 1. helyezés    Horváth Gábor (JGYPK TSTI)
 • Különdíj        Kiss Gergely (JGYPK TSTI)

Tagozat: Versenysport, élsport     

 • 2. helyezés    Nagy Arnold (JGYPK TSTI)
 • Különdíj        Almási Dóra (JGYPK TSTI)

Tagozat: Sportrekreáció, sportturizmus   

 • 3. helyezés    Boross Barnabás (JGYPK AETI)

Egyéb díjazottak:    

 • Rigler Endre - díj      Horváth Gábor (JGYPK TSTI)
 • László Ferenc - díj    Hachbold Nóra (JGYPK TSTI)
 • Pro Sciencia aranyérem      Boros Éva (TTIK)

Impresszum

A projekt „Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztését segítő idegen nyelvi nyári táborok támogatására” (A pályázat kódja: NTP-INYK-MPA-12) pályázati felhívás keretein belül valósult meg.

A projekt adatai:

Kedvezményezett: Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány

Szakmai megvalósító partner: Testnevelési és Sporttudományi Intézet

Pályázati azonosító: NTP-INYK-MPA-12-029

Pályázat címe: Workout in a foreign language – Sportolj idegen nyelven

Megítélt támogatás: 1.970.000 Ft


A szakmai megvalósító:

Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány

Telefon, fax: (62) 544 4275

E-mail: alapitvany@dieta.org.hu

Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

A szakmai megvalósításért felelős személyek


Hasznos oldalak

Emberi Erőforrások Támogatáskezelő

http://www.emet.gov.hu/

 

Nemzeti Tehetség Program

http://www.tehetsegprogram.hu/

 

Szegedi Tudományegyetem

www.u-szeged.hu

 

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

www.jgypk.u-szeged.hu

 

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézet

http://www.jgypk.u-szeged.hu/tanszek/tesi/index.html

 

Alkalmazott Humántudományi Intézet Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék Angol Szakcsoport

http://www.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/angol/

 

SZTE Tehetségpont

http://sztehetseg.hu/hu/tehetsegpont

 

Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány

www.dieta.org.hu

 

Aktív Alternatívák Programsorozat

www.aktivalternativak.hu