Article

Az SZTE JGYPK Testnevelés és Sporttudományi Intézet sportmentori programja

A program célja

Szervezetünk fontosnak tartja a tehetséges, óvodás korú gyerekek kulturális, zenei és mozgásos képességeinek a fejlesztését. A „Sajtkukac – nyári foglalkoztató programsorozat óvodások számára“ című program során a magyar kultúra, a hagyományok alaposabb megismerését tűztük ki célul - játékos formában közösen a a gyermekekkel. A szervezet több korcsoportban folytatott már tehetséggondozó és fejlesztő tevékenységet, amely során felismerte, hogy az óvodai nevelés mindennapjaiban háttérbe szorul ez a fajta ismeretátadás, holott célszerű és szükségszerű, hogy a gyermekek megismerkedjenek saját hazájuk tradicionális hagyományaival, kultúrájával.

Az óvoda egyik legfőbb feladata felkészíteni a gyerekeket az iskola kihívásaira, melyet leghatékonyabbam a megfelelő képességek és készségek célirányos fejlesztésével tud megvalósítani - a program játékos készség és képességfejlesztő programokkal kívánja segíteni az óvodapedagógusokat a korcsoport számára a megfelelő és adekvát társadalmi ismeretek, normák átadására.

A tehetségek fejlesztésére már óvodás korban szükség van: kiemelt figyelmet kell fordítani a gyenge területek felzárkóztatására is valamint az iskolai problémák jelentős része speciális fejlesztő, nevelő munkával még óvodás korban megelőzhető.

Várakozásaink szerint a programok során nemcsak az egyéni és csoportos képességek fejlődnek majd, hanem a gyerekeke szülőktől való függetlenedését, társas kapcsolataik elmélyülését, biztonságérzetük növekedését is megcéloztuk. Ebben a korban jellemzően az olyan információk ragadják meg tartósan a gyermekek figyelmét, melyek képesek belőlük nagyfokú érzelmet kiváltani.

A gyermekek fejlődésének óvodás kori (3-6 év) szakaszát a szenzomotoros képességek és az egyes pszichikus funkciók fejlődése határozza meg, melyek legnagyobb mérvű változási ebben a korban zajlanak le - fejlesztésük is ebben az életszakaszban a legcélszerűbb.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a tehetséges gyermekek képességeinek kibontakoztatására és olyan célirányos ismeretek átadására, mely esélyt teremt számukra, hogy a későbbiekben képesek legyenek kiaknázni a bennük rejlő lehetőségeket, nagyobb esélyt teremtve ezáltal arra, hogy megelőzzük az elkallódásukat. Az óvodások életkori sajátosságait figyelembe véve az ilyen programok során a legeredményesebben alkalmazott eszköz nem formális nevelési módszer a játék, a játszva tanulás - így a program során megvalósult programkínálat is a mindennapi játék, játszva tanulás  köré kerültek felépítésre.

A nagy körültekintéssel szervezett „nem ottalvós” tábor ingerekben gazdag környezetet kívántunk nyújtani a gyermekek számára. A napi foglalkozások alappillérei a zene, a mozgás, a néptánc, a kreatív, és kézműves foglalkozások, a népi játékok, közös éneklések, hangszerekkel való ismerkedés voltak. A szervezett táncos-játékos alkalmak között helyet kaptak a különféle egyensúly-és ritmusgyakorlatok, utánzómozgások, vagyis lehetőleg legtöbb módon próbáltuk fejleszteni a mozgásoss képességeiket. A tánc, a mozgás és a zene segítségével a szenzomotoros képességeket, mint például a testséma kialakulását, az egyensúlyérzéket, a téri- irány érzékelést, illetve pszichikus funkciókat - a vizuális és auditív észlelést és megkülönböztetést, a kinesztetikus érzékelést, a vizuális és verbális emlékezetet, a figyelemet kívántuk fejleszteni.

A kiadvány a fenti program gyermekközpontú élményeit kívánja bemutatni egy képeskönyv formájában.

Az Alapítvány tehetséggondozó munkája

A tehetséggondotásban a szervezet általános célja egy olyan fejlődési út kialakítása, amely egyszerre figyelemmel van a környezet eltartóképességére, a társadalom jólétére és a gazdaság erősítésére, úgy, hogy a célcsoport boldogulása ne menjen az utánunk jövő nemzedékek életkörülményeinek rovására. Az Alapítvány elő kívánja segíteni a Dél-alföldi régió és a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió közoktatási és felsőoktatási intézményeinek valamint az értük munkálkodó szakmai érdekvédelmi szervezetek munkáját, támogatja azok működését. Az Alapítvány kiemelten támogatja az oktatók és hallgatók magas szintű szakmai és tanulmányi munkáját valamint az oktatás a Bolognai folyamatnak megfelelő színvonalas fejlesztését és korszerűsítését.

A tehetséges fiatalok azonosítása, integrálása minden társadalomnak alapvető érdeke. A helyi kezdeményezések segítése, bátorítása, a tehetségsegítés melletti elkötelezettség erősítése elengedhetetlen szükségletünk. Fontos, hogy odafigyeljünk a felnövekvő nemzedékek legígéretesebb képviselőire és megfelelő módon fejlesszük őket. A társadalomnak, a szülőknek, a pedagógusoknak kiemelt feladata, hogy a tehetségeket minél hamarább felismerjék, minden támogatást/segítséget megadjanak nekik annak érdekében, hogy kibontakoztathassák tehetségüket. A dél-alföldi régióban, ezen belül Csongrád megyében Szegeden a tehetséggondozás szervezett szinten alulreprezentált. Szegeden a Szegedi Tudományegyetemen működi az egyik legnagyobb Tehetségpont, amellyel szervezetünk együtt dolgozik.

Szervezetünk a megalakulása óta közvetlenül foglalkozik a fiatalok több korcsoportjával fejlesztő és támogató tevékenységek körében. A tavalyi évben egy iskolán kívüli foglalkozás keretében végeztünk egy nem reprezentatív felmérést a foglalkoztató programban résztvevő öt iskolában, amely pedagógusok és fiatalok/tehetséges fiatalok bevonásával történt. A felmérés eredményeképpen a következő megállapításokat tehetjük: a tehetségsegítés a mai pályázati programokban nem jutott ekkora szerephez eddig, nem kapott akkora hangsúlyt, mint amekkorát kellene. A tehetségek kibontakozásában meghatározó szerepe van a pedagógusoknak. A diákok sorát és majdani életpályáját nagymértékben meghatározza a pedagógusok személyisége, tehetségfelfogása – személetmódja, motivációja, az általuk használt eszközök, módszerek minősége és változatossága. Az igazi alkotó tehetség kibontakoztatásához, olyan embereknek kell találkozniuk, akik természetes módon kis valószínűséggel futnak össze. Teret kell adnunk, hogy ezek a fiatalok találkozhassanak, az információk összekötődhessenek, beszélgethessenek, gondolatokat cserélhessenek.

Véleményünk szerint teret kell nyújtani az innováció megszületésének. A tehetséges gyerekek sokszor kapcsolati zavarokkal küzdenek. Hajlamosak magukat a többiektől eltérően definiálni és a kortársaikhoz fűződő kapcsolataik sikertelenségét sokszor tehetségükben látják. Ez főként a serdülőknél kerül előtérbe. Vizsgálatok jelzik, hogy a tehetségesnek tekinthető gyerekek érzékenyebbek, érzelmileg sérülékenyebbek. A tehetségesek kapcsolatainak fejlesztése kiemelt feladat. Ezen túl szintén jelentős szempont a tehetségépítés területén, hogy a fiatalok számára, a speciális programok mellett kiegészítő tevékenységek beiktatásra kerüljenek. A feltöltődés biztosítsa. Lazító programok nélkül nincs hatékony tehetségfejlesztés.

Az alapítvány számos programot tud maga mögött, mely a fiatalok kompetenciáinak fejlesztése mellett, a fiatalok önszerveződésének kibontakoztatásában is segítséget nyújt. A pályázat benyújtásával a már meglévő szolgáltatásainkat szeretnénk továbbfejleszteni és kibővíteni, majd ezeket új tartalommal is megtölteni. Az eddigi programjaink során tapasztaltuk – konkréten annak érezzük a hiányát, hogy – a tehetséges fiatalok összehozásának, és esetleges további fejlesztésének nincs folytatása, lehetősége az intézménynek (vagy a szülőknek).

Szervezeti kapacitásadatok

A szervezet tagjai végzett ifjúságsegítők, tanárok, akik ifjúsági és civil terülten dolgoznak - céljuk, hogy a dél, alföldi régióban minél szélesebb ifjúsági programmal lássák el a célközönségüket - a fiatalokat. A szervezet önkéntes segítői végzett egészségszervező és testnevelés szakos fiatal tanárok, ápolók, védőnők, és ifjúságsegítők – ők a program szakmai irányítói, mentorai. A segítő fiatalok (ifjúságsegítő, ápoló, védőnő, animátor, rekreáció és egészségfejlesztő valamint andragógia szakos egyetemi hallgatók) a program alakítói – az ő ötleteiket, gyakorlati tudásukat és tapasztalatukat próbáljuk felhasználni és bővíteni a program előkészítésében, megvalósításában valamint zárásában – ezáltal elősegítve és növelve az ő szakmai sikerüket, tudásukat is. A résztvevő/érdeklődő fiatalok (célközönség) a program aktív résztvevői, a feladatok, gyakorlatok, szimulált helyzetek végrehajtói. A szervezők állandó létszáma 8-12 fő., a várható önkéntes szervezők létszáma a tervezett programban hozzávetőleg 10 fő. A szervezet regisztrált önkéntes szervezet.

Impresszum

A projekt „Az óvodai tehetségsegítő programok, erdei óvodai programok támogatására” (A pályázat kódja: NTP-OTM-MPA-12) pályázati felhívás keretein belül valósult meg.


A projekt adatai:

Kedvezményezett: Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány

Pályázati azonosító: NTP-OTM-MPA-12-057

Pályázat címe: Sajtkukac – nyári foglalkoztató programsorozat óvodások számára

Megítélt támogatás: 1.992.000 Ft


A szakmai megvalósító:

Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány

Telefon, fax: (62) 544 4275

E-mail: alapitvany@dieta.org.hu

Levélcím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.


A szakmai megvalósításért felelős személyek

Alattyányi István, 30/4037963, alapitvany@dieta.org.hu


Hasznos oldalak

 

Emberi Erőforrások Támogatáskezelő

http://www.emet.gov.hu/

 

Nemzeti Tehetség Program

http://www.tehetsegprogram.hu/

 

Szegedi Tudományegyetem

www.u-szeged.hu

 

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

www.jgypk.u-szeged.hu

 

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézet

http://www.jgypk.u-szeged.hu/tanszek/tesi/index.html

 

Alkalmazott Humántudományi Intézet Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék Angol Szakcsoport

http://www.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/angol/

 

SZTE Tehetségpont

http://sztehetseg.hu/hu/tehetsegpont

 

Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány

www.dieta.org.hu

 

Aktív Alternatívák Programsorozat

www.aktivalternativak.hu